INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – EKSPERIMENTINĖS ELEKTRINIO AUTOBUSO GAMYBOS LABORATORIJOS ĮRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA – GALUTINĘ ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IŠVADĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

UAB „Vėjo projektai“, KU verslo inkubatorius, H.Manto g. 84, Klaipėda, LT-92294 Klaipėdos m. sav., tel. 8616 70940, el.p. rimantas.didziokas@vejoprojektai.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimas ir eksploatacija.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

Kretainio g. 6, LT-94103 Klaipėda.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, kad UAB „Vėjo projektai“ planuojamai ūkinei veiklai – eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimas ir eksploatacija – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ( 2015-12-22 raštas Nr. (28.1)-A4-14301) persvarstyta 2016-02-17 d.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą.

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2015-12-25 raštu Nr. (7.5) V4-3935 ir 2016-101-20 raštu Nr. (7.5)V4-204 pateikė prašymą persvarstyti Atrankos išvadą, kadangi vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, priedo 19.1 punktu, automobilių gamybai numatytas sanitarinės apsaugos zonos dydis 100 m. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pateiktoje informacijoje nebuvo nurodyta kokio dydžio ir kokiomis procedūromis bus nustatomas sanitarinės zonos dydis planuojamai ūkinei veiklai, atsižvelgiant į taršos objekto keliamą cheminę, fizikinę, aplinkos oro taršą ir su tuo susijusį poveikį visuomenės sveikatai, nebuvo pateiktas brėžinys su sanitarinės zonos ribomis.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

  1. Dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo išvadas pateikę poveikio aplinkai vertinimo subjektai nurodė, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

  2. Aplinkos apsaugos agentūra, rengdama galutinę atrankos išvadą, pakartotinai išnagrinėjo planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pateiktą informaciją atrankai ir pateiktą papildomą informaciją, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metodinių patvirtinimo“, 2 priedą, įvertino poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas. Atrankos išvados motyvai dėl neprivalomo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo po Atrankos išvados persvarstymo liko nepakitę, nes persvarstymo metu nenustatyta naujų aplinkybių.

  3. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos vietovės jautrumą aplinkosaugos požiūriu ir atstumus iki saugomų teritorijų, planuojamos ūkinės veiklos poveikis artimiausioms kultūros paveldo vertybėms, saugomoms bei Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoms nenumatomas.

  4. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojama ūkinė veikla nesąlygos aplinkos oro, dirvožemio, vandenų taršos ir reikšmingo poveikio biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, kultūros paveldui, visuomenės sveikatai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

  5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti šias atliekas.

  6. Planuojamos ūkinės veiklos metu sprogstamos, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, ėsdinančios, teratogeninės, mutageninės, radioaktyvios medžiagos nebus saugomos ir naudojamos.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.).

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimta galutinė atrankos išvada (2016-02-23 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštas Nr. (28.1)-A4-1723): planuojamai ūkinei veiklai – eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimas ir eksploatacija – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.